ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZUŠ JAROSLAVA KOCIANA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ K 11. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

zveřejňuji poslední pokyny k zahájení prezenční výuky (tj. za přítomnosti žáků ve škole). Jsme nadále v situaci, kdy nejsme schopni splnit všechny požadavky na přísná hygienická pravidla stanovená MŠMT. Z tohoto faktu vyplývají omezení prezenční výuky.

Organizace výuky:

 • Prezenční výuka je podmíněna písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců) žáků. Vytiskněte čestné prohlášení (v příloze) a vyplněné a podepsané nám zašlete mailem (oskenované) na mailovou adresu školy (info@zusuo.cz), nebo ho může žák přinést svému vyučujícímu. V případě, že žák dochází do více oborů, postačí vyplnit jedno prohlášení.

 • Pokud rodiče z vymezených důvodů (viz čestné prohlášení) dítě do prezenční výuky nezařadí, oznámí tuto skutečnost na uvedený mail, nebo přímo vyučujícímu. S takovým žákem budeme nadále pracovat distanční formou.

 • Do odvolání nebude prezenční výuka probíhat v hudebním oboru v přípravné hudební výchově, hudební nauce, sborovém zpěvu, orchestrech, souborech a souborech komorní hry. V distanční formě výuky budou nadále pokračovat vyučující, kteří patří mezi osoby s rizikovými faktory.

 • V nehudebních oborech je výuka v plném rozsahu s výjimkou jedné taneční třídy paní učitelky, která patří mezi osoby s rizikovými faktory. Tato bude pokračovat v distanční formě výuky.

 • O případných změnách vyučovacích skupin a samotného vyučování Vás budou informovat přímo vyučující.

Hygienická opatření:

 • Vyučovat můžeme pouze zdravé žáky (bez jakýchkoli známek infekčního onemocnění), za což zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

 • Žáci i pracovníci školy budou do budovy školy přicházet vybaveni rouškou na nos a ústa (1 – 2 dle časového rozsahu výuky) a igelitovým sáčkem na jejich odložení.

 • Žáci se budou v budově školy zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou (absolvování výuky dle rozvrhu hodin).

 • Všem osobám s výjimkou žáků a pracovníků školy bude vstup do budovy školy zakázán.

 • Žáci se budou řídit pokyny pracovníků školy, tak aby se rychle seznámili s hygienickými pravidly.

 • Pořádání koncertů, veřejných přehrávek, představení, výstav a jiných veřejných kulturních akcí školy je do konce školního roku 2019/2020 zakázáno.

Vážení rodiče, naše škola je dobře připravena na zahájení prezenční výuky. Máme dostatečné zásoby dezinfekčních prostředků a tyto budeme průběžně doplňovat. Všichni pracovníci školy jsou poučeni a budou svěřené žáky neustále provázet a dbát o jejich bezpečné chování. Věřím, že se bude situace dále zlepšovat, abychom prezenční výuku obnovili v plné šíři.

 

PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel školy

 

Čestné prohlášení je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.