Cílem výtvarného oboru je vytvoření podmínek pro bezprostřední radost z tvoření. Celostní rozvoj osobnosti s aktivním, déletrvajícím vztahem k výtvarnému umění.

   

                                                        MgA. Veronika Pekárková, vedoucí oboru

  Přípravné studium výtvarné výchovy navštěvují děti od 6 let. Ke studiu nastupují na základě výsledků talentových zkoušek a výtvarný obor navštěvují 1x týdně na 2 vyučovací hodiny. PVV trvá maximálně 2 roky a je zaměřena na rozvíjení předpokladů pro výtvarné studium I. stupně. Děti tvoří maximálně v 15členných skupinách, učí se naslouchat, rozhodovat, zapojit fantazii, nebát se experimentovat, nestydět se za svůj výkon. Zabývají se různorodými tématy ve výtvarných řadách, poznávají a reflektují svět lidí a svět fantazie, rozvíjí své vnímání, myšlení a cítění. Formou výtvarných her se seznamují s výtvarným jazykem.

  I. stupeň je sedmileté studium, ve kterém žáci rozvíjí výtvarné myšlení, cítění a dovednosti ve 4 základních předmětech:
  Plošná tvorba, Plastická a prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba, Film a fotografie.
  Žáci jsou přijímáni ke studiu po absolvování přípravného studia nebo na základě talentových zkoušek či pohovoru. Výuka probíhá ve 3hodinových blocích 1x týdně. Žáci tvoří samostatně i ve skupinách, témata zpracovávají ve výtvarných řadách nebo formou projektového vyučování. Jsou vedeni k hlubší úvaze a získání nových zkušeností, kde se výslednou skutečností stává samotný proces objevování a sebepoznávání a v závěru výtvarný artefakt. Vedeme žáky k pochopení souvislosti mezi námětem a prožitkem, k uplatnění vlastní fantazie, ke svobodnému způsobu vyjádření se výtvarnými prostředky. Nahlížením skutečností z více rovin a pozorováním světa si žáci osvojují otevřenější postoj k lidem, věcem a přirozeně sami k sobě.

  Studium II. stupně je čtyřleté s rozšířenou hodinovou dotací pro výuku výtvarné kultury. Žáci dále prohlubují získané zkušenosti a dovednosti a zaměřují se na hlubší porozumění neverbální komunikaci na pracovní postupy, technologii. V závěru studia se věnují oblasti, ve které jsou více disponováni. Cílem studia je dovést žáky k uplatňování schopnosti komunikovat uměleckými prostředky a k samostatné spontánní a poučené výtvarné tvorbě.

  Obsah a náplň jednotlivých předmětů
  V plošné tvorbě se učí chápat výrazovou sdělnost a estetické hodnoty výtvarného jazyka.
  V kresbě, malbě a grafice zkoumají vlastnosti obrazotvorných prvků. Promýšlí a řeší vzájemné vztahy barev, linií, tvarů, ploch. Přepisují skutečnost, učí se stylizovat, experimentují s výtvarnými prostředky. 
  V plastické a prostorové tvorbě se žáci zabývají prostorem, objemy a povrchy. Modelují a tvarují z keramických materiálů nebo tvoří a instalují v prostoru. Řeší kompozičními vztahy a konstrukčni zákonitosti.
  V objektové a akční tvorbě se soustředí na smyslové podněty (vůně, barvy, struktury, materiály, zvuky, pohyby, kontakty s prostředím, předměty, lidmi). Svou empatii prohlubují a své prožitky výtvarně zaznamenávají. Experimentují s materiály a nástroji, vytvářejí sbírky, proměňují nálezy, tvoří nové skutečnosti, hledají nové významy. Tvoří v exteriéru, zkouší landartovou či happeningovou tvorbu.
  Ve filmu a fotografii se seznamují se základy filmové řeči a fotografickými výrazovými prostředky (kompozice, světlo stín, perspektiva, nadsázka, dynamika, rytmus ad.). Využívají  multimediální technologie a objevují vztahy mezi barvou, zvukem, obrazem a emocemi. Zkouší různé formy animací.
  Výtvarná kultura prostupuje všemi předměty. Vedle teoretické výuky sbližujeme žáky s výtvarným uměním také prostřednictvím návštěv výstav v galeriích a muzeích.
  V průběhu studia využívají žáci poznatků také z dalších oborů lidské činnosti (historie, biologie, ekologie ad).